یکی از بزرگترین مزیت که دستگاه خم و برش میلگرد تکنو صنعت دار می باشد این است که می تواند میلگرد 10 یا حتی کوچکتر را به طول حداقل 7 سانیی متر خم دهد. که دیگر دستگاه مشابه قادر به انجام این نوع خم نمی باشد. برای حل این موزل تکنو صنعت از دو راه  حل استفاده کرده است یکی استفاده از بوش آبکاری شده و دیگری طراحی خم مجزا برای این دستگاه. خم های کوچکتر اغلب در تراس های ساختمان، ایوان ها و محل های نیاز به لبه کوتاه دارد مورد استفاده قرار می گیرد.