سيستم قالب بندي مدولار به دليل استفاده اي که در اجراي تمام سازه هاي بتني مانند فونداسيون، ديوار، ستون، تير و دال دارد بسيار اقتصادي مي باشد. پانل هاي قالب مدولار را مي توان به سادگي به وسیله پین و گوه و دیگر اتصالات قالب بتن به يکديگر متصل و يا از هم جدا کرد . در موارد مشابه مي توان قالب بتن مدولار را به صورت يکپارچه در آورد و به وسيله جرثقيل در محل مورد نظر نصب نمود. نماي بتن بعد از بازکردن قالب فلزی بتن بسيار صاف و رويه خوبي خواهد داشت و تنها درز پانل ها باقي خواهد ماند . قالب بتن به دفعات قابل استفاده مي باشد و عمر مفيد قالب بتن مدولار بستگي به نگهداري قالب فلزي دارد. در صورت پرتاب نکردن و عدم سقوط قالب فلزي مدولار از ارتفاع، حداقل تا 60 مرتبه بدون تغيير شکل و اعوجاج قابل استفاده مي باشند . سطح قالب هاي فلزي بتن از ورق فولادي 3mm و تسمه هاي پانچ شده پيرامون پانل به ضخامت 5mm و تسمه هاي استحکام دهنده ي قالب بتون ساختمان از ورق 3mm يا 4mm مي باشند . پانل هاي قالب بتني داراي ابعادي با مضرب 5cm مي باشند که عرض آن ها از 10cm تا 50cm است و در طول هاي 50 ، 100 ، 150 ، 200 سانتي متر توليد مي شوند .