به منظور اجرای قالب بندی تیر و دال بتنی از قالب بتن مدولار و کنج های بیرونی و نبشی صفر استفاده می گردد. عمل اتصال قالب فلزی بتن توسط پین و گوه یا کلمپس انجام گرفته و جهت مهار فشار رو به پائین از جک های سقفی یا داربست های باربر استفاده می شود.

جهت اتصال قالب های تیر و دال بتن به ستون از کنج های داخلی یا قالب های خاص فلزی بتن و برای مهار فشار جانبی بتن از دستک تیر استفاده می شود.

اجرای تیر و دال با ترکیب قالب های مدولار و کنج های بیرونی و نبشی پانچدار میسر می گردد. زیرسازی این قالب بندی، توسط جک های سقفی و یا داربست های مدولار انجام می گردد. در قالب بندی سقف های مرتفع و یا در مواردی که ضخامت بتن سقف زیاد است از داربست های مدولار و در بقیه موارد به صورت عموم از جک های سقفی استفاده می گردد.