کتاب گزارش کار تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور

 
دانلود کتاب به صورت فصلی
مقدمه
بخش اول-قالب بندی چوب
بخش دوم- آرماتوربندی
بخش سوم-اجرا قالبندی چوب
بخش چهارم-پی منفرد بتنی
بخش پنجم-ستون های بتن آرمه
بخش ششم- اجرای پله های بتنی
بخش هفتم-قالب های فلزی
بخش هشتم- اجرای آرماتوربندی
بخش نهم- اجرای قالبندی
بخش دهم-سقف های تیرچه و بلوک