یک تمرکز  در طراحی قالب بتن اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، توسط دی اکسید کربن وجود دارد. نرخ پایین استفادهدر که تولید سیمان تا 5 درصد از انتشار گاز CO2 جهانی را جبران کند. 

بتن یک مایع است که این فرصت را می دهد به لحاظ اقتصادی بتوان هر ساختارهای هندسه تقریبا  ارائه داد- ما می توانیم بتن را با یک قالب قالب بتن تقریبا به  هر شکل دراوریم. با روش های بهینه سازی ساده ممکن است مورد استفاده با قالب بتن برای طراحی یک عضو سطح مقطع متغیر که در آن خمشی و ظرفیت برشی در هر نقطه در امتداد طول عنصر نشان دهنده داد.

با جایگزین کردن قالب معمولی با یک سیستم قالب بتن انعطاف پذیر که عمدتاً تشکیل شده از ورق های پارچه ای کم هزینه، قالب انعطاف پذیر، با بهینه سازی می توان معماری جالب، ساختمان فرم دارد بنا کرد و با این وجود در مواد صرفه جویی  ویژه می توان به دست آورد. بخش بهینه سازی باعث کاهش گازهای گلخانه شده و در نیجیه چرخه حیات را بهبود می بخشد

قالب بتن انعطاف پذیر فرض اساسی این است که یک ورق انعطاف پذیر، پارچه نفوذ پذیر در یک سیستم از داربست برگزار قبل از تقویت و بتن اضافه می شوند. با تغییر هندسه قالب پارچه با فاصله در امتداد قالب بتن، شکل بهینه سازی شده ایجاد می کند. بنابراین قالب بتن انعطاف پذیر  پتانسیل این را دارد که بتواند  تغییر در طراحی و ساخت و به وجود آورد و با   حرکت به سوی یک فشرده، پایدار درصنعت ساخت و ساز مواد کمتر مورد نیاز باشد.