مشخصات کلی: قالب بتن دیواره و سقف قوسی تونل نعلی اسبی راه به قطر میانی 13 متر و طول کلی 6.2 متر

جزئیات : 0.2 متر طول ابرویی ابتدایی قالب جهت اورتپ، طول مفید بتن ریزی 6 متر

قطعات : پوسته، دو پیچ لولا، دوپیچ خاص مفصلی، پلتفرمهای دسترسی و بتن ریزی و شاسی حماله

وزن قالب بتن: 65 تن

وزن درپوش: 1.5 تن (در پوش انتهایی قالب بتن تونل)

 

قالب بتن تونلقالب بتن تونل