فیلم دستگاه خم و برش میلگرد و خاموت زن یکپارچه تا برش میلگرد 40، خم و خاموت زنی میلگرد 32، این دستگاه یکپارچه بوده و سه دستگاه را در یک دستگاه متمرکز کرده هست

 

فیلم خاموت زن و برش میلگرد در یک دستگاه